KİRA GELİRİ OLAN MAL SAHİPLERİ DİKKAT

KİRA GELİRİ OLAN MAL SAHİPLERİ DİKKAT

1) Kendisi de kiracı olan ev sahipleri için

Kişi sahibi olduğu konutu kiraya verip kendisi de başka bir evde kiracı olarak oturabilir. Bu durumda olanlar için özel avantajlar söz konusu olabilir.
Bunlar;
1. Mal sahibi, kira gelirlerini vergi dairesine beyan etmek zorunda. 
2. Kira gelirini beyan ederken, ödediği kirayı, aldığı kiradan düşüp, hiç vergi ödemeyebilir.
3. Ödediği kirayı, aldığı kiradan düşmek isteyenlerin "gerçek gider" yöntemini seçmeleri gerekiyor
4. Daha önce, konut kira gelirini beyan edenler, "götürü gider" yöntemini seçmişlerse, iki yıl süre ile bu yöntemden vazgeçemezler.
2) Yurtdışında kira ödeyenler için

Yurtdışında geçici olarak oturanlar, yurt dışında oturdukları eve ödedikleri kiraları, Türkiye'deki evlerinden kira geliri elde ediyorlarsa, "gerçek gider" yöntemini seçmek suretiyle, Türkiye'de tahsil ettikleri konut kirasından mahsup edebilirler. Yurt dışında işçi olarak çalışan Türk vatandaşları dar mükellef statüsünde oldukları için bu olanaktan yararlanamazlar.
3) Yeni ev alanlar için

Kiraya verdikleri evi yeni almış olanlar; satın aldıkları yıldan itibaren 5 yıl süre ile satın alma bedelinin yüzde 5'ini, o evden aldıkları kira gelirinden düşüp, hiç vergi ödemeyebilirler.
4) Kredi ile gayrimenkul alanlar için

Kiraya verdikleri evi ya da işyerini, banka kredisi kullanmak suretiyle alanlar, beyan edecekleri kira gelirinden, ödedikleri faizi düşebilirler.

Aldıkları konut kirası tutarından; 
1. Bankaya ödedikleri konut kredisini 
2. Yeni evin satın alma bedelinin yüzde 5'ini düşenler sonuçta büyük bir olasılıkla hiç vergi ödemeyecekler.

5) Taşınmazını işyeri olarak kiraya verenler

Üzerinden vergi kesilmemiş işyeri kiraları tutarı ne olursa olsun beyan edilir. Üzerinden vergi kesilmiş kira 19.800 lirayı aşmazsa beyan edilmez. Beyana tabi başka geliri olanlar, 19.800 liralık haddin hesabına beyan edilecek olan diğer gelirleri de dahil edecekler. Örneğin, hem konut hem de işyeri kirası elde edenler konut kirasının istisnayı aşan kısmını da hesaba dahil edecekler.
Kiracı stopajı ödemezse mal sahibi açısından iki durum söz konusu olur. Eğer iade çıkmazsa yani ödenecek vergi çıkarsa veya kesinti yoluyla ödenen vergi ile gelir üzerinden hesaplanan vergi eşit olursa kiracının stopajı ödememesi sorun olmaz. Stopaj mahsup edilir. Ama iade çıkarsa kiracı vergiyi ödemeden iade yapılmaz. Kısacası devlet almadığı parayı vermez (iade etmez).

Kira gelirleriniz üzerinden alınacak vergide hesap nasıl yapılır?

Gelir vergisinde gelir yükseldikçe oran artar. Gelir dört dilime bölünmüştür. He dilime ayrı oran uygulanır. Geliri 7.800 liraya kadar olanların ödeyeceği vergi oranı yüzde 15’tir. Ama geliri daha yüksek olanlar da gelirinin 7.800 lirası için yüzde 15 vergi öder.

Verginin hesaplanması için toplam gelirin kaç lira olduğu ve hangi dilimde kaldığına bakılır. Altındaki gelir dilimi için ödenecek vergi bellidir. Gelirin içinde bulunduğu dilim içinde kalan kısım için de vergi hesaplanır ve toplam vergi bulunur.

Örneğin, 25.000 lira gelir üçüncü dilimdedir. Alt dilim 19.800 liradır ve vergisi 3.575 liradır. Kalan 5.200 lira için oran yüzde 27, vergi de 1.404 liradır. Toplam vergi 4.979 lira olur.

Vergiye tabi gelire aşağıdaki oranlar uygulanarak vergi hesaplanır:

7.800 TL’ye kadar% 15
19.800 TL’nin 7.800 lirası için 1.170 TL, fazlası% 20
44.700 TL’nin 19.800 lirası için 3.570 TL, fazlası% 27
44.700 TL’den fazlasının 44.700 lirası için 10.293 TL, fazlası% 35

 

 

 

Kiraya verdikleri evi yeni almış olanlar gelir vergisi verecek mi?

Kiraya verilen evin yeni alınması kirasının beyan edilmemesini gerektirmez. Sadece gelirden evin bedelinin yüzde beşinin gelirden ayrıca indirilmesi olanağı verir. Bunun yanında bir de yüzde iki oranında amortisman ayrılır. Böylece gider yüzde yedi olur. Genel olarak vergi çıkmaması beyanname verilmemesi olarak anlaşılmamalıdır. Kredi faizi de varsa vergi çıkmaz ama beyanname vermek zorunludur.

Kendi evini kiraya verip kiraya çıkan kişinin ne gibi avantajları olabilir?

Kendi evini kiraya verip kiraya çıkanlar ödedikleri kirayı aldıkları kiradan düşerler. Böylece ödedikleri kira daha yüksekse az bir farkla daha iyi evde oturmuş olurlar. Ödedikleri kira aldıklarından daha düşükse ek gelir elde etmiş ve sadece ek gelir için vergi ödemiş olurlar. Hatta evi yeni almışlarsa hiç vergi ödemeden ek gelir etmiş olurlar.
Örneğin, 200 bin liraya aldığı evi 1000 liraya kiraya veren bir kişi 500 liraya kiraladığı bir evde oturursa; aldığı kira 12 bin lira olur. Bundan aldığı evin bedelinin yüzde beşini yani 10 bin lira, hem de ödediği kirayı düşer ve vergi ödemez.
Soru: Gerçek gider ve götürü gider yöntemleri basit bir dille ne demektir ve nasıl seçilir?

Cevap: Kira geliri elde edenler için götürü gider ve gerçek gider olmak üzere iki gider yöntemi var. 

Götürü gider hiç ne kadar gider yapıldığına bakılmadan kiranın yüzde 25’inin gider olarak düşülmesidir.

Gerçek gider yönteminde ise evin alınması ve korunması için yapılan giderler gerçek tutarları üzerinden belgeye bağlı olarak indirilir.

Gerçek giderler şunlardır:

1.Kiraya veren tarafından ödenene aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri; 
2.Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri; 
3.Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri; 
4.Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün edinme yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5'i (edinme bedelinin %5'i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır..) 
5.Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları 
6.Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortisman
7.Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (Emlağın iktisadi değerini artıracak surette tevsii, tadili veya bunlara ilaveler yapılması için ihtiyaç olunan giderler onarım gideri sayılmaz); 
8.Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri; 
9.Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler; 
10. (Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli
11.Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye, kanuna veya ilama istinaden ödenene zarar, ziyan ve tazminatlar.

Konut kiralarının 2.400 lirası vergiye tabi değildir. Her iki yöntemde de bu tutara isabet eden giderler vergiye tabi olan kira gelirinden indirilmez. Götürü gider usulünde bu tutar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 25’i gider kabul edilir. Gerçek gider usulü seçilirse giderlerin bu tutara isabet eden kısmı indirilmez.
Kira geliri olan ev sahiplerinin dikkatine! 25 MART akşamına kadar elde ettiklerinizi beyan etmeyi unutmayın!